Facebook Twitter

QR CODE ?NG?L?ZCE B?LMECE YARI?MASI

 

Yeni Web Teknoloji olan Barkod kodu olu?turularak hazırlanan İngilizce

16 bilmeceli yarı?ma 6-7. Sınıflar arasında geçti?imiz hafta yapıldı. Ö?renciler arasında heyecan uyandıran yarı?mada katılımcılar arasında tüm soruları do?ru ve zamanında cevaplayan 7-A sınıfından Tolga Gürler birinci oldu.  4 Mart 2014 Salı günü ödülünü yarı?mayı düzenleyen ö?retmenlerimiz Mürüvvet Çelik ve Adam King’ten aldı.

BUG CLUBBERS AT ATAFEN

Atafen Koleji 2. Sınıf ö?rencilerimiz 18 ?ubat Çar?amba günü Bug Club Reading Sertifikalarını Bölüm Ba?kanı Mürüvvet Çelik ve sınıf ö?retmenleri Gülbin Sava?an (2/A ve C), Öznur Bayburt (2B/D)’tan aldılar. Çocuklara İngilizce kitap okuma alı?kanlı?ı kazandırmak için olu?turulmu? online kütüphanemiz Pearson Bug Club ile ö?rencilerimiz dur durak bilmeden İngilizce kitaplar okuyor. Aynı zamanda kitaplarla ilgili yaptıkları aktivitelerle hem yeni bilgiler ö?reniyor hem de e?leniyorlar. Okul Kurucu Müdiremiz İlter Tüysüz, “Atafen E?itim Kurumu olarak ö?rencilerimizin okuma alı?kanlıklarının küçük ya?tan geli?ti?ini görmek bizleri mutlu ediyor” diye görü?lerini belirtti.

 

Güle güle 2013 - Hosgeldin 2014

Atafen Koleji 3. sınıf ö?rencileri 2014’u co?kuyla kar?ıladılar.

3-A, B ve C sınıflarından olu?an gruplar ?iir gösterisini muhte?em bir görselli?e dönü?türdüler. Rengârenk süslü yılba?ı a?acının yani sıra ısıl ısıl ?apkaları ve kostümleri ile veliler ve arkada?ları için sunumları yaptılar. İlgiyle izleyen veliler de “I wish you a happy new year” kapanı? sarkı?ına e?lik edip birlikte söylediler.

?iir ve ?arki gösterileriyle eski yılı u?urlayan 3. Sınıf ö?renci ve İngilizce ö?retmenlerimize te?ekkür ediyoruz.

 
   

    

GELENEKSEL KARAOKE YARI?MASI

   
   

                                                      ATAFEN KOLEJİ GELENEKSEL KARAOKE YARI?MASI

Atafen E?itim Kurumları olarak ö?rencilerimizle payla?tı?ımız zevkli ve e?lenceli bir etkinli?i daha 10 Ocak Cuma günü okulumuz konferans salonunda ya?adık. 5.  Sınıflar arasında düzenledi?imiz Karaoke yarı?masına katılan solo ve düetler arasında seçim yapmakta zorlanan jüri üyeleri, ö?rencilerimizin cesaretlerini ve ba?arılarını candan kutladılar. Birincili?i sahne ?ovuyla seyirciyi ço?turan grup solistleri  Emre Ta?kın ile Kaan Aksoy aldı. Katılan tüm ö?rencilere sertifikaları yarı?ma sonunda bölüm ba?kanı Mürüvvet Çelik tarafından verildi.

Etkinli?i hazırlayan İngilizce ö?retmenlerimiz Özge Tunay, Dilek Cenan, Burçin Karacan ‘a ve Yabancı Diller Zümresi ile i?birli?i içinde Müzik Ö?retmenimiz ?afak Çakar’a da emekleri için çok te?ekkür ediyoruz.

 

YUMURTAM ?ATLAMASIN PROJESİ TAMAMLANDI...

Okulumuz Rehberlik Servisi'nin De?erler E?itimi kapsamında ba?lattı?ı "Yumurtam Çatlamasın" Projesi ba?arıyla tamamlandı.Sorumluluk projesini tamamlayan ö?rencilerimiz ba?arı serifikalarını aldılar.

 
   

YUMURTAM ?ATLAMASIN!! PROJESİ

De?erli Velimiz,

            Okulumuz rehberlik servisi olarak 'De?erler E?itimi' çalı?malarına ba?lamı? bulunuyoruz. İlk olarak çocuklarımızın sorumluluk alma duygularının geli?imine katkıda bulunmak amacıyla 1. ve 2. sınıf ö?rencilerimizle 'Yumurtam Çatlamasın' projesini gerçekle?tirece?iz. Projedeki amacımız yumurtaların üç gün süresince ev ile okul arasında çatlatılmadan ve unutulmadan özenle ta?ınmasını sa?lamaktır. Projeyi eksiksiz tamamlayan ö?rencilerimize Rehberlik ve Psikolojik Danı?manlık birimi tarafından sertifika verilecektir.

            Çocuklarımız, yumurtalarını evde aileleriyle birlikte hazırlayacaktır. Yumurtalar ha?lanmı? olup üzeri süslenecektir (rengarenk veya çe?itli yüz ifadeleri). Her ö?renciden tek bir yumurta getirmesini istiyoruz.

            Destek ve yardımlarınız için sizlere ?imdiden te?ekkür ediyoruz.
ÖRNEK; 

 

 

 

 

Proje Ba?langıç: 25 Kasım 2013 Pazartesi

Proje Biti?:         27 Kasım 2013 Çar?amba

 

                                                                                                                 ?ükran AKCAN

ATAFENiN GUZEL ARILARI

Özel Atafen İlkokulunda gelenekselle?en 5. İngilizce Spelling Bee Yarı?ması 12 Kasım 2013 Salı günü okulumuz konferans salonunda yapıldı. İngilizce kelimelerin do?ru telaffuz edilmesi ve tonlanmasının yanı sıra do?ru yazılı?larının ö?renilmesi, dil ö?renim sürecinde büyük önem arz etmektedir. Ö?rencilerimizin spelling yeteneklerini e?lenceli ve heyecanlı bir atmosferde geli?tirme fırsatı sunan "Spelling Bee" yarı?ması, yine büyük bir katılım ve co?ku ile gerçekle?tirildi. 4. sınıf ö?rencilerimizin ba?arısı takdire ?ayandı. Ön elemelerden gecen 20 ö?rencinin kıyasıya yarı?maları da ayrı bir heyecan olu?turdu. Kelimelerin harf harf hecelenerek do?ru telaffuz edilmesinin büyük önem ta?ıdı?ı heyecan dolu yarı?manın ardından dereceye giren 3 ö?rencimiz ödüllerini alırken tüm yarı?macılar da sertifikalarını gururla Bolum Ba?kanı Mürüvvet Çelik’in elinden aldılar.

Eme?i gecen 4. Sınıf İngilizce ö?retmenlerimiz Dilek Cenan, Pelin Poyraz, Öznur Bayburt ve Özge Tunay ile hatıra foto?rafı çektiren ö?rencilerimiz çok mutluydular.

 

2-D SINIFININ KİTAP TOPLAMA PROJESİ

    2-D sınıfı ö?rencilerimizden Fulya Kolo?lu'nun yaz tatilinde tanı?tı?ı çobanlık yapan Can isimli bir çocu?un kitap okuma sevgisiyle dolu oldu?unu görmesiyle ba?latılan bu sosyal projemiz ilgi ve heyecan içinde hazırlandı.
    Ö?rencilerimizin topladı?ı kitaplar Datça Murdala Köyü Mustafa Kutluay İlkokulu ö?rencilerine gönderildi.
    Mustafa Kutluay İlkokulu ö?rencilerine bol okumalı,aydınlık günler dileriz.

 
   

?ANAKKALE ZAFERİ


18 Mart günü, 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümüdür. Bugün, 2002 yılından itibaren, "?ehitler Günü" olarak kabul edilmi?tir.
Çanakkale Zaferi, dünya tarihinde bir dönüm noktası olmu?, tarihin akı?ı üzerinde Türk Ulusu, belirleyici bir rol oynamı?tır

Çanakkale Zaferi'nin 98. Yıldönümünde,Büyük Önderimiz Atatürk'ü,

Çanakkale ?ehitlerimizi ve

bugüne dek vermi? oldu?umuz tüm aziz ?ehitlerimizi,

?ehitler Günü münasebetiyle, bir kez daha saygı ve ?ükranla anıyorUZ.5.SINIFLARIMIZIN DANS YARI?MASI

Beden E?itimi Bölümümüzün düzenledi?i 5.Sınıflar Arası Dans Yarı?ması okulumuz spor salonunda gerçekle?ti.
Yarı?ma tüm ö?renciler tarafından ilgiyle izlenip büyük be?eni topladı.

3. SINIFLARDAN İNGİLİZCE FASHION SHOW

3.siniflarimiz, okulumuz konferans salonunda yapılan İngilizce Fashion show gösterisiyle izleyenleri büyüledi. 

Küçük  ya?ta yabancı dilin yaparak yasayarak ö?renilmesi gereklili?ini vurgulayan Atafen Koleji 3. Sınıf  İngilizce Ö?retmenleri Dilek Cenan, Tu?ba Çelik, Tatiana Arıcı ve Ece Eri?  bu  ya? gruplarında uygulanan yo?un İngilizce e?itimiyle çocukları etkin konu?ma, do?ru gramer ve düzgün telaffuzlarıyla gelece?e hazırlıyor. E?lenerek ö?renmeyi ilke edinen İngilizce Programı, düzenlenen gösterilerle çocukların ö?rendiklerini peki?tirerek kalıcı hale getiriyor.

Ö?renciler gösterdikleri performansla hem İngilizce bilgilerini, hem de kendilerine olan özgüvenlerini sergilediler. Adeta ?ölen havasında geçen defilede mesleklerle ile ilgili giydikleri birbirinden güzel kıyafetleri ve taktıkları aksesuarları arkada?larına ve ailelerine İngilizce konu?arak tanıttılar.

İngilizce dersinde ö?rendikleri "kıyafetler" konusunu daha e?lenceli hale getirmek üzere düzenlenen defilede uzun soluklu, disiplinli çalı?maları sonucunda performansları ile göz kama?tırdılar. Büyük bir özenle sahneye çıkan ö?renciler, rahat tavırları ve akıcı İngilizceleri ile izleyenleri kendilerine hayran bıraktılar. Eme?i gecen ö?renci ve ö?retmenlerimizi kutluyoruz.

 

 
   

1. SINIFLAR VE ANASINIFLARI TANI?MA

Sayın Velimiz,

             Ana Sınıfı ile 1. Sınıflarımızın okula uyum programları 14 Eylül 2013 Cumartesi günü okulumuzda gerçekle?tirilecektir.

            Oryantasyon programımız sadece 1 gün uygulanacak olup, uygulama detayları, sınıf ve ö?retmen isimleri belirtilerek gün ve saat bilgileri ile birlikte a?a?ıda gösterilmi?tir.

             Yeni e?itim ve ö?retim yılının siz velilerimize ve ö?rencilerimize sa?lık ve ba?arı getirmesini  diliyoruz.

                                                                                                                             Okul İdaresi

  ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 2013-2014 Ö?RETİM YILI OKULA UYUM PROGRAMI

 

SINIFI

Ö?RETMENİN ADI

PROGRAM TARİHİ

PROGRAM SAATİ

UYGULAMA YERİ

1-A

NALAN ?ENKAYA

14 EYLÜL CUMARTESİ

10:00-12:00

İLKOKUL BİNASI

1-B

NAFİYE KUP?İ

14 EYLÜL CUMARTESİ

10:00-12:00

İLKOKUL BİNASI

1-C

MEFTUNE KAYMAZ

14 EYLÜL CUMARTESİ

14:00-16:00

İLKOKUL BİNASI

1-D

BELKİZ SEYREK

14 EYLÜL CUMARTESİ

14:00-16:00

İLKOKUL BİNASI

ANASINIFI A

ELİF CAN

14 EYLÜL CUMARTESİ

10:00-12:00

ÖZEL ATAFEN ANASINIFI BÖLÜMÜ

ANASINIFI B

I?INSU KAHRAMAN

14 EYLÜL CUMARTESİ

14:00-16:00

ÖZEL ATAFEN ANASINIFI BÖLÜMÜ

ANASINIFI C

FİLİZ ÖYLEK

14 EYLÜL CUMARTESİ

14:00-16:00

ÖZEL ATAFEN ANASINIFI BÖLÜMÜ

ANASINIFI D

NİHAL ASLI

14 EYLÜL CUMARTESİ

10:00-12:00

ÖZEL ATAFEN ANASINIFI BÖLÜMÜ

 PROGRAM

 1-    Sınıflarda toplanma ve tanı?ma

2-    Okul bölümlerini tanıma gezisi

3-    Sınıf içi etkinlikleri

4-    Bahçe etkinlikleri

5-    Bran? ö?retmenleri ile tanı?ma

6-    Kokteyl ve ikramlar

7-    Okuldan ayrılı?.

ATAFEN'İN SATRAN? GURURU

İlimizde bir E?itim Merkezinin düzenledi?i satranç turnuvasında ö?rencilerimiz büyük ba?arı elde etti.2 gün süren turnuvaya katılan 120 ö?renci arasında,küçükler kategorisinde ilk üç sırayı Atafen ö?rencileri payla?tı.

1. Kerem İlter
2. Emre Çubukçu
3. Ege Çetinkaya

Ayıca okulumuz ö?rencilerinden Görkem Yar, Önem Kabaca, Kaan Uysun, Mustafa Can Güne? ise listenin ön sıralarında yer aldılar.
Tüm ö?rencilerimizi ba?arılarından dolayı kutluyoruz.

 

Tırtıllar ile Kelebekler Yarı?ıyor.

2. sınıf ö?rencilerinin bilgi yarı?ması çok çeki?meli geçti. Ö?rendiklerini sergileyen minikler yarı?ma sorularında e?it puan alınca, kelime heceleme bölümünde farkı yakaladılar. Okul Müdürü Sedat Gemici bu tür yarı?maların ö?renciler için hem e?lenceli geçti?ini hem de e?itici oldu?unu vurguladı. İlkö?retim I.kademe İngilizce ö?retmenleri, Okul Müdürü ve yarı?ma ö?rencileri ile bu anı foto?rafa ta?ıdılar.

 

 

2.SINIFLARIMIZIN PROJE SERGİSİ

 Okulumuzun 2-A, 2-B ve 2-C sınıflarının ünitelerine uygun olarak hazırlamı? oldu?u proje sergisi, tüm ö?rencilerimiz tarafından ilgi oda?ı oldu. Projeler okul lobisinde sergilendi.


ATAFENDE YETENEK ??LENİ

İlkö?retim 1. kademe ö?rencilerimizin hazırlamı? oldukları gösteriler Okulumuz spor salonunda sergilendi. Yetenek ?ölenimizde sunulan  danslar ve müzik dinletileri tüm ö?rencilerimiz ve velilerimiz tarafından büyük be?eni topladı.


 
   

2012-2013 KİTAP-DEFTER LİSTELERİ

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 2012-2013 1,2,3,4. SINIFLAR KİTAP-DEFTER LİSTESİ

ÖZEL ATAFEN ORTAOKULU 2012-2013 5,6,7,8. SINIFLAR KİTAP-DEFTER LİSTESİ

Renkli Halloween Kutlamaları

    Atafen İlkokul ö?rencileri ö?rendikleri dilin kültürünü 31 Ekimde cadılar bayramını canlandırarak kutladılar. Halloween Zone için el becerilerini kullanarak balkabakları, yarasalar yaptılar. Okul lobisini hayaletli ve balkabaklı balonlarla, panoları da sınıf içi etkinlikleri ile süslediler.

Kostümlü ö?rencilerden tekerlemeler e?li?inde seker istemeye gelen ö?renciler e?lenceli vakit geçirdiler.

 
   

Basketbol Turnuvası

Okulumuz bünyesinde yapılan Atafen geleneksel sınıflar arası basketbol müsabakaları bugün tamamlanmı?tır.Katılımcılara te?ekkür ederiz.?ampiyon olan sınıfları da ayrıca tebrik ederiz.

    Müsabaka sonuçları: 

İLKOKULLARDA
3 .sınıflarda 3/ C

4. sınıflarda 4/B  sınıfları

     ORTAOKULLARDA 

 5. sınıflarda 5/A sınıfı ?ampiyon olmu?lardır.

Atafen ailesi olarak sporcularımızı tebrik eder,ba?arılarının devamını dileriz.

 

 

MUTLU YILLAR.....

2013 YILININ SİZE VE SEVDİKLERİNİZE SA?LIK VE BA?ARI GETİRMESİNİ TEMENNİ EDER,MUTLU YILLAR DİLERİZ.

KID??S BOX KARAKTERLERİ ATAFEN KOLEJİNDE

Kid’s Box kitabımızın çok sevilen karakterleri LOCK AND KEY ; MASKMAN ve MONTY okulumuzu ziyarete geldiler. 1, 2 ve 3’üncü sınıf ö?rencileri, Cambridge Yayınevi i?birli?iyle iki oturum halinde düzenlenen etkinlikte, kitaplardaki kahramanlarla tanı?ma fırsatı buldu.

Paul Zarraga’nın, TRT Okul Kanalındaki İngilizce program sunucusunun ba?rolünü oynadı?ı gösteride ö?renciler, ders kitaplarından tanıdıkları karakterleri izlerken interaktif etkile?imde bulundular.

Cambridge Yayınevi tarafından gerçekle?tirilen etkinlikte miniklere müzikal ve tiyatral oyunlar sergileyen Paul Zarraga ve Sinan Gündo?du, ö?rencilere kitapta geçen dört ayrı karakterin de tanıtımını yaptı.

Yabancı Diller Bölüm Ba?kanı Mürüvvet Çelik, gerçekle?tirilen etkinlikte ?arkılar ve oyunlar e?li?inde ö?rencilerin keyifli vakit geçirdiklerini amaçlarının ö?rencilerimize ders kitaplarına farklı ve e?lenceli bir açıdan bakmalarını ö?retmek oldu?unu söyledi.

Drama oyununu büyük ilgiyle izleyen minikleri, etkinlik sonunda Cambridge yayınevi tarafından hazırlanan sertifikalarını aldılar.

 

 
      

ATAFEN KO?UYOR !

Okulumuzda her yıl geleneksel olarak düzenlenen sınıflararası ko?u yarı?ması bu yılda okulumuz spor salonunda gerçekle?ti.

   
   

MATEMATİK HAFTASI

Pİ Günü Pİ Günü 
 Pİ Günü  Pİ Günü

Özel ATAFEN İlkokulu “Dünya Pi Günü”nü 12-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen Matematik Haftası etkinlikleriyle kutladı. Bu özel haftada ana sınıfı ve 1.sınıf ö?rencileriyle oyuna dayalı etkinlikler ,2.sınıf ö?rencileriyle matematikte örüntüler ve süslemeler konulu balon patlatma yarı?ması, 3.sınıf ö?rencileri ile ?apka tasarlama yarı?ması ve matemati?in günlük hayatımızdaki yeri konulu drama etkinli?i, mental aritmetik  ?ovu, 4. Sınıf ö?rencileri ile simetri ve örüntüler konulu sergi, 4.sınıflar arası bilgi yarı?ması, 5.sınıflar ‘Pİ’ ile ilgili ti?ört tasarlama yarı?ması ve defilesi, 5.sınıflar arası bilgi yarı?ması etkinlikleri yapıldı . 
Ö?rencilerin matemati?e olan ilgisini artırmak ve sevdirmek adına gerçekle?tirilen matematik etkinliklerine  veliler de büyük bir co?kuyla katıldı. Okul Müdürü Sedat Gemici, Matematik Bölüm Ba?kanı Neslihan Uysal ve eme?i geçen di?er bran?  ö?retmenleriyle  sınıf ö?retmenlerine te?ekkür ederek programı bitirdi.

İNGİLİZCE TİYATRO ZAMANI

28 Mart 2013 Per?embe günü 10:00 – 11:00 saatleri arasında, Uluslar arası Gençlik Merkezinde kurumumuzun çabalarıyla sahnelenecek olan Beanie The Little Fish adlı İngilizce oyuna 3, 4. ve 5. sınıf ö?rencilerimiz izleyici olarak götürülecektir.

 

28 Mart 2013 Per?embe günü 13:00 – 14:00 saatleri arasında, Uluslar arası Gençlik Merkezinde sahnelenecek olan The Tempest adlı İngilizce oyuna da 6, 7. ve 8. sınıf ö?rencilerimiz izleyici olarak götürülecektir.

 

 

KARAOKE YARI?MASI

Atafen E?itim Kurumları olarak ö?rencilerimizle payla?tı?ımız zevkli ve e?lenceli bir etkinli?i daha 9 Nisan Sali günü okulumuz konferans salonunda ya?adık. 6 ve 7  Sınıflar arasında 2. Kez düzenledi?imiz Karaoke yarı?masına katılan solo ve düetler arasında seçim yapmakta zorlanan jüri üyeleri, ö?rencilerimizin cesaretlerini ve ba?arılarını candan kutladılar. Yabancı Diller Zümresi ile i?birli?i içinde olan Müzik Ö?retmenimiz ?afak Çakar’a da emekleri için çok te?ekkür ediyoruz.

 

 

 

KIYAFET ANKETİ SONUCU

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU VE ORTAOKULU KIYAFET ANKET SONUCU

iLKOKUL

    OKUL FORMASI TERCİH EDENLER SERBEST KIYAFET TERCİH EDENLER ANKETE KATILMAYAN             VELİ SAYISI TOPLAM MEVCUT
   
TOPLAM 266 83% 38 12% 18 5% 322

                                                                                                         ORTAOKUL

    OKUL FORMASI TERCİH EDENLER SERBEST KIYAFET TERCİH EDENLER ANKETE KATILMAYAN             VELİ SAYISI TOPLAM MEVCUT
   
TOPLAM 202 73% 41 15% 35 13% 278

K?LT?R MİRASIMIZI KORUYALIM.

Okulumuz  4. sınıf ö?rencilerinin düzenledi?i  "Dünden Bugüne Kültür Mirasımızı Koruyalım" Sergisi okul lobisinde gösterime sunuldu.Sergi,tüm ö?renciler tarafından büyük be?eni topladı.

??retmenler Günü Töreni

İlkokul 3. sınıf ö?rencilerimizin hazırlamı? oldu?u ö?retmenler günü töreni; müzik korosu,?iir dinletisi ve drama gösterileriyle büyük ilgi topladı.

 
                              

SATRAN? ?AMPİYONLU?UMUZ

        12 ilçeden yakla?ık bin satranççının katıldı?ı ?ampiyona sona erdi.
     Hasan Gemici Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi sınırları dâhilindeki 12 ilçede bulunan ilkö?retim ö?rencileri, spor kulüpleri, sivil toplum kurulu?ları ve Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi Bilgi Evleri'ndeki 15 ya? altı çocuklar katıldı.
     İlk üç dereceye giren sporculara Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi tarafından madalya ve kupaların yanı sıra satranç takımı hediye edildi.
     Turnuvada ilçe birincisi olan okulumuz ba?arısını bir kez daha kanıtladı.

MEM Ba?arıyı Arttırmaya Yönelik Tedbirler

İL MİLLİ E?İTİM MÜDÜRLÜ?Ü Ö?RENCİ BA?ARISINI ARTTIRMAYA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER SUNUSU

ATAFEN ?AMPİYON!

     İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Okullararası Futbol Turnuvası Ba?kanlık Kupası mücadelesinde İlkö?retim 1. kademe Futbol takımımız tüm rakiplerini geride bırakarak ?ampiyon olmu?tur.
     Atafen'in gururu olan sporcularımızı yürekten tebrik eder, ba?arılarının devamını dileriz.

??RENCİLERİMİZ "BİR ZAMANLAR OSMANLI KIYAM" FİLM SETİNDEYDİ

Özel Atafen İlkö?retim Okulu Kısa Metraj Film Kulübü ö?rencileri Rehber Ö?retmenleri Nafiye Kup?i ve Bilgi İ?lem Sorumluları Alev Ersoy ve Havva Uzunay gözetiminde Son Osmanlı Kıyam film setini ziyaret etti.

Film Plato Müdürü U?ur ÖZENÇ film seti hakkında bilgi vererek tüm mekanı gezdirdi.  Ayrıca bu dizide yeniçeri rolünde oynayan Özel Atafen Lisesi 11/A sınıfı ö?rencilerinden Kerem Çırak’ ta ilkö?retim ö?rencilerine dizideki rolü hakkında bilgi verdi. Kısa Metraj Film Kulübü ö?rencileri dizi ba? rol oyuncularından Tolga Karel ve Aslı Tando?an ile tanı?ma fırsatı bulurken, di?er oyuncularla da sohbet etme imkanı buldular.

   
   
   

Atatürk??ü Yarı?ma ile Andık.

Okulumuzda Atatürk’ü Anma Haftası ile ilgili etkinliklere bir yenisi de Yabancı Diller Zümresinden geldi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük komutan, e?siz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılı?ının 74. yılında, sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Günün anlam ve önemiyle ilgili İngilizce ö?retmenlerimiz Seyran Gürkan ve Rumeysa Canlidinc tarafından düzenlenen. Wheel of Fortune yarı?ması 7. sınıflar arasında heyecanla yapıldı. Yarı?ma sonunda ö?rencilere sertifikalarının yansıra Ataturk rozetleri verildi.

 
   

7.Sınıfların Santral İstanbul Gezisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından Enerji Müzesi çevrilen Silahtara?a Elektrik Santrali 1914-1983 yılları arasında İstanbul'a elektrik sa?layan ve Osmanlı İmparatorlu?u'nun ilk kent ölçekli elektrik santralidir.

 Bugün ise Türkiye’nin önemli endüstriyel miras örneklerindendir. 7. sınıf müfredatında bulunan "Ya?amımızdaki Elektrik" ünitesinin daha iyi anla?ılabilmesi, ö?rencilerimizin ya?ayarak, gezerek ve görerek ö?renebilmesini sa?lamak amacıyla 28 Kasım Çar?amba günü Enerji Müzesi’ni 7.Sınıf ö?rencilerimiz ile ziyaret ettik.

Öncelikle ö?rencilere atölyelerde uygulamalı e?itim alanında uzman e?itmenler tarafından verildi. Gezi esnasında, günümüzde kullanılan enerji kaynaklarının kalan ömrü ile alakalı bölüm ö?renciler tarafından yo?un ilgi gördü. Ayrıca alternatif enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekti?i de ö?rencilere anlatılmı? oldu. Kendi elektrik enerjisini üretebilece?i, pil olabilece?i, manyetik heykeller yapabilece?i, inatçı bir bavulla u?ra?aca?ı, binlerce volta çekinmeden dokunabilece?i ve daha birçok deneyi gerçekle?tirebilece?i, tam 22 etkile?imli ünitenin yer aldı?ı, e?lence ile bilimin bulu?tu?u Enerji Oyun Alanında ö?rencilerimiz keyifli anlar yasadılar.

 
   
   


 

 

5.Sınıflarımız Bowling Turnuvasında

5.sınıflarımız Ncity Bowlingo E?lence Merkezinde bowling turnuvası yaparak güzel vakit geçirdiler.

 

"Spelling Bee" Yarı?masında Heyecan Doruktaydı

Özel Atafen İlkokulunda gelenekselle?en 4. İngilizce Spelling Bee Yarı?ması 14 Aralık 2012 Cuma günü okulumuz konferans salonunda yapıldı. İngilizce kelimelerin do?ru telaffuz edilmesi ve tonlanmasının yanı sıra do?ru yazılı?larının ö?renilmesi, dil ö?renim sürecinde büyük önem arz etmektedir. Ö?rencilerimizin spelling yeteneklerini e?lenceli ve heyecanlı bir atmosferde geli?tirme fırsatı sunan "Spelling Bee" yarı?ması, yine büyük bir katılım ve co?ku ile gerçekle?tirildi. Orta 1. sınıf ö?rencilerimizin ba?arısı takdire ?ayandı. Ön elemelerden gecen 20 ö?rencinin kıyasıya yarı?maları da ayrı bir heyecan olu?turdu. Kelimelerin harf harf hecelenerek do?ru telaffuz edilmesinin büyük önem ta?ıdı?ı heyecan dolu yarı?manın ardından dereceye giren birincimiz Basak Altın madalyasını alırken ve tüm yarı?macılar da sertifikalarını gururla Bolum Ba?kanı Mürüvvet Çelik’in elinden aldılar.

 
   

Güle güle 2012 - Hosgeldin 2013

Atafen Koleji 3 sınıf ö?rencileri 2013’u co?kuyla kar?ıladılar.

3-A, B,C ve D sınıflarından olu?an gruplar ?iir gösterisini muhte?em bir görselli?e dönü?türdüler. Rengârenk süslü yılba?ı a?acının yani sıra ısıl ısıl ?apkaları ve kostümleri ile veliler ve arkada?ları için sunumları yaptılar. İlgiyle izleyen veliler de “I wish you a happy new year” kapanı? sarkı?ına e?lik edip birlikte söylediler.

?iir ve ?arki gösterileriyle eski yılı u?urlayan 3. Sınıf ö?renci ve İngilizce ö?retmenlerimize te?ekkür ediyoruz.

   

 
   

ATAFENLİLER CHARLOTTE RANCE İLE BULU?TU

Oxford University Press’in İngilizce E?itim Danı?manı, ziyaret etti?i sınıflarda büyük bir co?kuyla kar?ılandı. Charlotte’nin ilk dura?ı 8. sınıf ö?rencileriydi. Onlara ziyaretinde hayatından ve kendi ba?arı öyküsünden bahseden deneyimli e?itim danı?man ö?rencilerin sorularını da yanıtladı. Ayrıca İngilizce ö?reniminde ya?anan sorunlara ve olu?turulabilecek çözümlere dikkat çekti. Ortaokul ö?rencilerimiz kendi deneyimleri ve ya?adıkları sorunlardan bahsederken bunlara ortak çözümler bulundu ve İngilizce ö?reniminde ne gibi aktivitelerin ö?renmede yeni basamaklar olu?turaca?ı konusunda uzla?ıldı. 4. Sınıflarda  ise İngilizce Ö?retmeni Seda Karaduman'ın dersine giren Charlotte ö?rencilerle i?ledikleri konuları içeren bir oyun oynadı. Bu güzel payla?ımlardan sonra Charlotte, Özel Atafen Yabancı Diller Bölüm Ba?kanı ile kar?ılıklı görü? alı?veri?inin ardından okuldan ayrıldı. Bu güzel payla?ımı sunan Oxford Unıversity Press’e ayrıca te?ekkürlerimizi sunuyoruz.

 

 

DENİZ VE PANORAMA 1453 TARİH M?ZESİ GEZİSİ

18 Ocak Cuma günü 6. sınıflar Be?ikta?’ta, Türk Amirali Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Pa?a’nın anıtı yanında bulunan Deniz Müzesi’ni gezdiler.

Tarihimizi ö?reniyoruz teması kapsamında gitti?imiz bu gezimizde ö?rencilerimiz; gemi modelleri, sancaklar, haritalar, tablolar, tu?ralar ve armalar, kadırgalar, seyir aletleri, gemi ba? figürleri ile Atatürk’ün Savarona ve Ertu?rul Yatı’nda kaldı?ı kamarasını ve kullanmı? oldu?u e?yaları görme olana?ı buldular.
Ö?rencilerimiz Türkiye'nin denizcilik alanındaki bu en büyük müzesi sayesinde, Osmanlı döneminden bu güne denizcilik tarihimizde bir yolculuk yaptılar. Zaman ve mekân ayırımı yaparak geçmi?i sorguladılar, günümüzdeki geli?melere adım adım nasıl ula?ıldı?ını fark ettiler.
Bir sonraki durak Panorama 1453 Tarih Müzesi olarak bilinen İstanbul-Topkapı’da bulunan bu müzeydi. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedi?inin canlandırıldı?ı panoramik bir müze içindeki platforma çıktı?ımızda 10 saniye kadar sürecek bir ?ok ya?adık. Figürler sanki canlıydı.
Teknolojinin öneminin bir kez daha vurgulandı?ı bu müzeyi gezerken büyük keyif aldık. 

 

 
   

SINIFLARARASI JENGA TURNUVASI

Sınıflararası Jenga Turnuvası yapılmı?tır. Heyecanlı geçen turnuvalarda kazananlar belli oldu.
2-A
3-B
4-C
5-B
sınıflrımızı tebrik ediyor.ba?arılarının devamını diliyoruz!